top of page
PRAVIDLA PRONÁJMU STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

 

DOKLADY K PRONÁJMU

 

Doklady, které jsou vyžadovány pro registraci nového subjektu před prvním zapůjčením:

 

Soukromé osoby: 2 platné doklady totožnosti: Občanský průkaz , popřípadě pas a řidičský průkaz.

 

Firmy a podnikatelé: výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku + občanský průkaz nebo pas. V případě plátců DPH osvědčení o registraci DIČ.

 

Osoba neuvedená v Živnostenském rejstříku jako statutární orgán firmy je povinna předložit platnou plnou moc osoby ze zákona oprávněné za tuto firmu jednat.

 

Toto opatření chrání zákazníky před zneužitím informací v obchodním styku za účelem podvodného či neoprávněného pronájmu. Z tohoto důvodu vyžadujeme při každém dalším zapůjčení doklad totožnosti, případně platné zplnomocnění osoby, která si vybavení pronajímá.

Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv kontaktovat uvedenou společnost ve smlouvě za účelem ověření zplnomocněných osob .

 

VRATNÁ KAUCE

 

Podmínkou zapůjčení je složení vratné kauce, jejíž výše se odvíjí od hodnoty zapůjčeného stroje a typu obchodního vztahu.

 

Zcela neznámí nebo noví zákazníci skládají kauci v plné výši.

 

Zákazníci, kteří mají podepsanou rámcovou nájemní smlouvu nebo dlouhou prokazatelnou historii a zároveň včas plní své závazky, skládají kauci dle dohody.

 

V případě velkého objemu otevřených zakázek může být k zajištění vyžadovaná kauce bez ohledu na obchodní historii zákazníka.

CENA PŮJČOVNÉHO

 

Aktuální ceny půjčovného včetně obsluhy či bez ní naleznete na stránkách pujcovnatvrdik.cz , a to u každého produktu určeného k pronájmu (zápůjčce). Provozovatel si vyhrazuje právo změnit ceny bez jakéhokoliv předchozího ohlášení.

 

PLATBA VRATNÉ KAUCE

 

Platby v hotovosti lze přijímat do výše státem daného zákonného finančního limitu . Vratná kauce bývá vyplacena po řádném vrácení stroje stejným způsobem, jakým byla zaplacená a to nejpozději do 3 pracovních dnů.

 

PLATBA PŮJČOVNÉHO

 

Platba půjčovného je formou zálohy a doplatku a to hotově na místě zapůjčení. Záloha se platí dle očekávané doby zapůjčení nebo výkonu dle platného ceníku smluvně daného produktu. Záloha a vratná kauce se platí zvlášť.

 

DOPRAVA STROJŮ / ZAŘÍZENÍ

 

Dopravu kolové a pásové techniky zajišťuje pronajímatel za ceny dle aktuální cenové nabídky na místo určení uvedeného v protokolu . V případě pronájmu stroje s obsluhou se platí zvlášť pronájem stroje a zvlášť dopravné s obsluhou. 

Za změnu trasy vynucenou aktuální dopravní situací nebo zásahem přírodních katastrof či jiných překážek neneseme odpovědnost.

 

PRACOVNÍ DOBA A OPOTŘEBENÍ

 

Minimální doba zapůjčení činí 2 hodiny. Během jednoho dne je možné se zapůjčeným strojem odpracovat v průměru maximálně 8 motohodin. Za každou další motohodinu účtujeme poplatek 10% denního nájemného.

 

U vybraných strojů a zařízení účtujeme k dennímu nájmu opotřebení nástrojů, například pásy, vrták k bagru a podobně. Tyto položky jsou vyznačené u produktu, ke kterému se váží a to, v řádku opotřebení.

PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ STROJE / ZAŘÍZENÍ

 

Stroje a zařízení, včetně příslušenství jsou předány na základě nájemní smlouvy, ve které se nájemce zavazuje nakládat šetrně s pronajatým vybavením dle podmínek předání a vrácení. Svým podpisem nájemce prohlašuje, že těmto podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a bude se jimi bezpodmínečně řídit.

 

Po důkladném proškolení a vysvětlení veškeré problematiky si nájemce převezme čistý stroj včetně příslušenství v provozuschopném stavu a souhlasí s obchodními podmínkami.

 

V případě nedodržení data splatnosti bude Nájemci účtován úrok z prodlení ve výši 1,0% za každý započatý den prodlení.

 

Nájemce byl řádně a plně seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami provozu pronajatého stroje. Zároveň se tímto zavazuje s těmito informacemi seznámit osobu, která bude stroj obsluhovat.

 

Nájemce se zavazuje, že stroj či příslušenství nebude používat k jiným účelům, než pro který je výrobcem určen.

Za případná poranění,zranění a zlomeniny nesprávným používáním stroje neneseme zodpovědnost . 

 

Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj a příslušenství proti zcizení způsobem, který je

považován za bezpečný pojišťovnami. Pokud ke zcizení i přesto dojde, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit Policii ČR a telefonicky a následně písemně kontaktovat majitele . Nájemce se také zavazuje uhradit škodu až do výše tržní ceny stroje.

 

Nájemce se zavazuje provádět pravidelnou údržbu na vlastní náklady. V případě, že

nemůže údržbu sám provést, je povinen toto neprodleně oznámit pronajímateli a nesmí stroj dále používat.

 

Nájemce odpovídá za škody, které na stroji vznikly jeho vlastním zaviněním nebo zaviněním třetí strany.

V případě poruchy stroje nebo nutnosti údržby, kterou nemůže nájemce sám provést, není nájemce zbaven povinnosti dál platit nájemné.

 

Nájemce ručí za řádné a včasné vrácení stroje a příslušenství v dohodnutém termínu. Pokud tak neučiní, zavazuje se po tomto termínu dále platit nájemné navýšené o 100 %, není-li dohodnuto jinak.

 

Nájemce nesmí stroj nebo příslušenství zcizit, půjčit, dát, darovat či prodat nebo pronajmout za úplatu či jinou službu třetí osobě, nebo použít jako zástavu.

 

Zapůjčení vozidla včetně řidiče, určeného k přepravě strojů, je účtováno 20 Kč za každý ujetý kilometr navíc u všech vozidel.

 

Za jeden pracovní den je možné odpracovat v průměru max. 8 MTH. Za každou další MTH účtujeme 20 % denního nájmu.

 

Nájemce přebírá stroj, pokud má spalovací motor s plnou nádrží PHM a zavazuje se je vrátit s plnou nádrží PHM. V případě nevrácení stroje nebo vozidla s plnou nádrží PHM účtujeme smluvní pokutu ve výši plné nádrže stroje.

 

Při nadměrném znečištění stroje účtujeme poplatek 2000 Kč za uvedení do stavu před předáním.

 

Za vytyčení inženýrských sítí na pozemku je plně odpovědný zákazník/nájemce a to bez jakýchkoliv výjimek.

Půjčovna si vyhrazuje právo odmítnout pronájem komukoli z jakéhokoli důvodu , a to kdykoliv.

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Ochrana osobních údajů

 

1.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, nebo ústní osobní objednávkou potvrzuje Nájemce, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

 

1.2 Pronajímatel je správcem osobních údajů Nájemce podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen: "GDPR"). Pronajímatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

 

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

1.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Nájemce a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Pronajímatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Pronajímatele je zpracování osobních údajů pro účely zpětného kontaktování a zaslání obchodní nabídky.

 

1.5 Pronajímatel pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů.

 

1.6 Pronajímatel ukládá osobní údaje Nájemce po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

 

1.7 Nájemce má právo požadovat od Pronajímatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Nájemce má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f)

 

GDPR. Dále má Nájemce právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

1.8 Nájemce má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

1.9 Nájemce nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Pronajímatele plnit.

 

1.10 Ze strany Pronajímatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

 

1.11 Zájemce o využívání služeb Pronajímatele vyplněním kontaktního formuláře, nebo ústní objednávkou a následným podpisem nájemní smlouvy:

 

1. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely zaslání obchodní nabídky (např. kalkulace ceny zapůjčení stroje a dopravy), zpětného kontaktování a plnění smlouvy.

2. prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť Nájemce se zasílám informací dle bodu 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

3. Souhlas dle tohoto odstavce může Nájemce kdykoli písemně odvolat na info@pujcovnatvrdik.cz

 

1.12 Pronajímatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Nájemce souhlasí s použitím zmíněné technologie. II. Závěrečná ustanovení

 

2.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6.

 

2.2 Nájemce souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře, nebo podpisem nájemní smlouvy. Zaškrtnutím souhlasu, nebo podpisem, vyjadřuje Nájemce, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

 

2.3 Pronajímatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Pronajímatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Nájemci na jeho e-mailovou adresu.

 

3.4. Kontaktní údaje Pronajímatele ve věcech týkajících se těchto podmínek:

+ 420 608 217 110, info@pujcovnatvrdik.cz.

 

3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

bottom of page